top of page

Algemene voorwaarden
Integratieve kindertherapie in Utrecht, De Meern

 • Een consult (sessie, oudergesprek of schoolobservatie) duurt een uur en kost € 115,-.

 • Consulten worden zo mogelijk op een vast moment in de week gepland. Gemaakte afspraken worden per mail bevestigd.

 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

 • Sessies vinden plaats in de praktijkruimte van Kind en Krachtig, gelegen aan de achterzijde van De Milan Viscontilaan 45 in De Meern. Ouderconsulten kunnen indien online plaatsvinden. Schoolobservaties vinden vanzelfsprekend plaats op school.

 

 • Het kind is niet aanwezig bij de oudergesprekken en ouders zijn niet aanwezig bij de sessies van het kind, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de kindertherapeut.

 • Inhoudelijke informatie vanuit de sessies met het kind wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind.

 • Het kind is de cliënt en de integratief kindertherapeut werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.

 • In de oudergesprekken bespreekt de integratief kindertherapeut het verloop van de behandeling en biedt zij de ouders begeleiding om zich te ontwikkelen tot de ‘ideale’ ouder voor dit kind. Ouders worden beschouwd als ‘co-therapeut’.  

 • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om desgewenst zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken.

 • Indien nodig kunnen sessies gefilmd worden met een in de praktijk aanwezige camera. De opnames zijn uitsluitend bedoeld ter vervanging van aantekeningen en ten behoeve van de kwaliteit van de therapie. De opnames zijn in het bezit van de therapeut en kunnen niet door ouders worden ingezien.

 

 • In de eerste week van iedere maand ontvangt u de factuur van de maand ervoor.

 • Eventuele vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering dient u zelf terug te vragen bij uw zorgverzekering. Informeer tijdig bij uw zorgverzekering of u hiervoor verzekerd bent.

 • Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

 • Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Privacy document  

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn. Zoals informatie over uw klacht, achtergrond, gezondheid, eventuele diagnoses en behandelingen en voortgang van de behandeling. Eventueel ook informatie die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard, tenzij u na beëindiging van de therapie, dit anders wil en het dossier wil vernietigen.

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling/sessie

 • een korte omschrijving van de behandeling, met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld

 • de kosten van de sessie.

 

Als u de behandelovereenkomst tekent, geeft u ook aan het  privacydocument gelezen te hebben. 

bottom of page